Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov bolo cieľom pilotného projektu IKATIKA. Na základe anonymného dotazníkového prieskumu medzi pedagogickými zamestnancami z 30 materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym, boli vyhodnotené výsledky projektu. Podľa […]

Pokračovať v čítaní
Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

V období od októbra do decembra 2017 realizovalo ministerstvo školstva pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – pod názvom IKATIKA. Projekt bol poňatý komplexne, čiže  pedagógovia z pilotných materských a základných škôl získali okrem moderných metodických materiálov prepojených na dvojjazyčný […]

Pokračovať v čítaní
Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Prvé skúsenosti pedagogických pracovníkov z pilotných materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym s výučbou pomocou inovatívnych vzdelávacích materiálov prepojených na bilingválny digitálny edukačný obsah v rámci projektu IKATIKA sú pozitívne. „V našej materskej škole využívame materiály v projekte IKATIKA, vrátane digitálneho edukačného obsahu na vzdelávanie v rómskom aj maďarskom jazyku. Naše doterajšie skúsenosti sú zatiaľ veľmi pozitívne. Vedomosti […]

Pokračovať v čítaní
Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania  na vybraných materských a základných školách

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania na vybraných materských a základných školách

Pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov  z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – IKATIKA – sa dostal do ďalšej fázy. Po tom, čo bola ukončená úvodná fáza projektu, v rámci ktorej získali vybrané základné a materské školy nové vzdelávacie materiály prepojené na digitálny edukačný obsah, učitelia absolvovali odborné školenia […]

Pokračovať v čítaní

IKATIKA – komplexné riešenie pre učiteľov

V rámci pilotného projektu IKATIKA je pedagogickým zamestnancom zapojených škôl sprístupnené komplexné riešenie, v podobe digitálneho edukačného obsahu, metodickej príručky a odborného školenia na ich uplatnenie v praxi. Na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk/ je pre projekt vytvorená vlastná záložka IKATIKA. V nej sú materiáli zoradené podľa cieľového jazyka – Rómsky jazyk, Rusínsky jazyk a Maďarský jazyk. Každý jazyk obsahuje interaktívne cvičenia a úlohy, a tiež […]

Pokračovať v čítaní
Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.  „Našou ambíciou v tomto pilotnom projekte je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich […]

Pokračovať v čítaní

Pilotná fáza

Pedagogickí zamestnanci tridsiatich vybraných materských a základných škôl participujú na pilotnom projekte IKATIKA „Digitálny obsah pre MŠ a nulté ročníky ZŠ“ s cieľom overiť potenciál využitia digitálnych technológií a interaktívnych metód vo svojej každodennej práci s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci projektu pracujú s bilingválnym digitálnym edukačným […]

Pokračovať v čítaní