IKATIKA – komplexné riešenie pre učiteľov

V rámci pilotného projektu IKATIKA je pedagogickým zamestnancom zapojených škôl sprístupnené komplexné riešenie, v podobe digitálneho edukačného obsahu, metodickej príručky a odborného školenia na ich uplatnenie v praxi.

Na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk/ je pre projekt vytvorená vlastná záložka IKATIKA. V nej sú materiáli zoradené podľa cieľového jazyka – Rómsky jazyk, Rusínsky jazyk a Maďarský jazyk. Každý jazyk obsahuje interaktívne cvičenia a úlohy, a tiež doplnkové pracovné listy na vytlačenie, ktoré prislúchajú ku konkrétnej kapitole z metodickej príručky IKATIKA – Metodické námety a odporúčania na výchovno-vzdelávaciu činnosť s možnosťou využitia bilingválneho digitálneho obsahu v materských školách a nultom ročníku základných škôl.

Metodická príručka je zostavená tak, aby ju mohli učitelia použiť pri každodennej príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť a pri práci s deťmi. Obsahuje netradičné námety s využitím bilingválneho digitálneho obsahu, v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami. Pre uľahčenie práce s bilingválnym digitálnym obsahom obsahuje každá kapitola priame prepojenie na príslušné interaktívne cvičenia prostredníctvom kódového systému.

Okrem metodickej príručky je pedagogickým zamestnancom zo škôl zapojených do pilotného projektu poskytnutá podpora vo forme odborného školenia. V rámci školenia sú učitelia preškolení na prácu s digitálnym edukačným obsahom a metodickou príručkou s dôrazom na využiteľnosť v praxi.