Školenia

Pedagogickí zamestnanci škôl zapojených do pilotnej fázy projektu budú preškolení na prácu s digitálnym edukačným obsahom a portálom www.planetavedomosti.iedu.sk priamo na svojom pracovisku.

www.graficzny.com