Digitálny obsah

Digitálny obsah sprístupňuje deťom obsah výchovy a vzdelávania v materinskom jazyku, poskytuje prostriedky a podnety na učenie sa a objavovanie okolitého sveta.

V interaktívnych aktivitách si deti vypočujú inštrukcie a audionahrávky v slovenskom aj vo svojom materinskom jazyku. Budú motivované a zlepší sa spolupráca medzi rovesníkmi i s vyučujúcimi. Interaktívne vyučovanie prispeje nielen k zvýšeniu vedomostnej úrovne detí a žiakov, ale prostredníctvom intenzívneho zážitku bude rozvíjať aj emocionálnu stránku ich osobnosti a ich tvorivosť.

 

Ukážky