Pilotná fáza

Pedagogickí zamestnanci tridsiatich vybraných materských a základných škôl participujú na pilotnom projekte IKATIKA „Digitálny obsah pre MŠ a nulté ročníky ZŠ“ s cieľom overiť potenciál využitia digitálnych technológií a interaktívnych metód vo svojej každodennej práci s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V rámci projektu pracujú s bilingválnym digitálnym edukačným obsahom a metodikou obsahujúcou množstvo podnetov na činnosti s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód.