Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov bolo cieľom pilotného projektu IKATIKA. Na základe anonymného dotazníkového prieskumu medzi pedagogickými zamestnancami z 30 materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym, boli vyhodnotené výsledky projektu.

Podľa spomínaného prieskumu, pre 98,4 % pedagógov pracujúcich s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia bol bilingválny digitálny edukačný obsah IKATIKA vhodnou pedagogickou pomôckou.
Medzi najväčšie prednosti digitálnych materiálov IKATIKA zaradili respondenti ich schopnosť rozvíjať nové a upevňovať už existujúce zručností detí, ale aj sprístupňovať učivo v materinskom jazyku a tak zvyšovať motiváciu detí a žiakov. Za ich veľkú prednosť učitelia označili aj schopnosť dať dieťaťu okamžitú spätnú väzbu o úspešnosti/neúspešnosti svojho riešenia.
O kvalite digitálnych materiálov IKATIKA svedčí aj fakt, že drvivá väčšina zapojených pedagógov (98,6 %) ich plánuje zaradiť medzi učebné pomôcky a používať ich naďalej v bežnej praxi. Až 98,49 % z nich by však privítalo rozšírenie metodických námetov o ďalšie témy.
Pilotný projekt IKATIKA sa realizoval v období október až december 2017. V rámci neho bolo pedagogickým zamestnancom zo zapojených škôl sprístupnené komplexné riešenie v podobe digitálneho edukačného obsahu, metodickej príručky a boli poskytnuté odborné školenia zamerané na uplatnenie nových materiálov v praxi.
Výučba pomocou digitálneho edukačného obsahu nemala ambíciu nahrádzať tradičnú výučbu, iba ju obohatiť o nové prvky, akými boli interaktívne cvičenia a úlohy, či doplnkové pracovné listy. Súčasťou pilotného projektu boli odborné školenia pre pedagogických zamestnancov z pilotných materských a základných škôl. Ich cieľom bolo oboznámiť zúčastnených učiteľov s možnosťami využitia nových metodík a digitálneho vzdelávacieho obsahu.